December 2006 Archives

نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات

| No Comments | No TrackBacks
همة ایرانیان برای ایران

| No Comments | No TrackBacks


آغاز و پایان جامعه مدنی

| No Comments | No TrackBacks

در این مقاله انتخاب احمدی نژاد از سویی حاصل مدرنیزاسیون جامعه در خلأ نهاد های سیاسی و اجتماعی تلقی شده است و از سوی دیگر نتیجه‌ی افت اعتبار نیروهای منزلتی که در ربع قرن اخیر در زمره‌ی سردمداران حکومت بوده‌اند. همچنین نویسنده بر این نظر است که عواملی همچون افت ارزشی انتخابات به منزله‌ی محل حل و فصل منازعات سیاسی ، فشار خارجی و ضعف نهاد های سیاسی باعث آن شده است که امکان بسیج نیروهای دموکراتیک که بتواند به این وضعیت پایان دهد امری بسیار دشوار شود. پیشنهاد نویسنده آن است که باید دفتری برای هماهنگی نیروهای دموکراتیک به وجود آید تا بتوانند بر اساس به بحث گذاشتن پرسش‌های مهم در میان افراد، گروه‌ها ، سازمان‌ها و همبستگی‌های متفاوت به برنامه ای که توان گرد هم آوردن نیروهای دموکراتیک را داشته باشد، دست یابند.

اصلاح‌طلبی و فرهنگ عمومی

| No Comments | No TrackBacks

پس از طرح خطر زلزله به عنوان یک خطر مهم نویسنده به نحوه‌ی برخورد دولت با این مسأله می‌پردازد. این برخورد اولاً جریمه گرفتن پس از ساخت را جانشین نظارت قبل از ساخت کرده است و دوم اینکه کاملاً وجه آموزشی را به فراموشی سپرده است تا حدی که می‌توان شک کرد که این فراموشی از نگرانیِ آگاه کردنِ مردم از جدی بودن این خطر ناشی می‌شود. به این ترتیب نه فقط ساختمان‌های قدیمی ، که ساختمان‌های جدید نیز ضد زلزله نیستند و غفلت از برنامه ریزی مناسب در این زمینه هر روز بر نگرانی‌ها در این زمینه می‌افزاید.

About this Archive

This page is an archive of entries from December 2006 listed from newest to oldest.

April 2007 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.