Recently in 42 Category

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks


جایگاه ورزش در فضای اجتماعی جوامع مدرن به طور روزافزونی اهمیت يافته است. عوامل متعددي در اين پديده دخيل بوده¬اند كه از جمله مي¬توان به گسترش رسانه¬هاي جمعي، فراگير شدن و افزايش اوقات فراغت، گسترش شبکة ارتباطات بین¬شهری، افزایش تعداد و حجم فضاهای حضور دسته¬جمعی تماشاچیان و توجه روز افزون به مسائل مربوط به سلامت كه ارتباط آن با ورزش امري بديهي شمرده مي¬شود، اشاره كرد.

در جست و جوی مفهومی برای بازار

| No Comments | No TrackBacks


در ادامه مباحث مطرح شده در شمارة پیشین گفتگو (شماره 41 ـ اسطورة بازار) انتشار این مقاله که بررسی انتقادی ادبیات مربوط به بازار نزد پژوهشگران ایرانی و خارجی را شامل می¬شود، ضروری تشخیص داده شد.
بازار اصطلاحی پربار و فشرده است. بازار و شکل وصفی آن، بازاری، دربرگیرندة معانی متعددی در زبان¬های فارسی و انگلیسی است. مفهوم بازار را می¬توان در شرح یک مکان، یک اقتصاد، یک روش زندگی، یک طبقه و نمادی از حیات اسلامی یا خاورمیانه¬ای به کار برد. این تعدد نقش¬ها و ابعاد، از بازار موضوعی برای مطالعات معماری، مردم¬شناسی، اقتصادی، جامعه¬شناسی، تاریخی و سیاسی به دست داده است که یا مستقیماً به تحلیل بازار پرداخته¬اند یا از آن به عنوان جزء مکمل مطالعة خود بر جوامع خاورمیانه¬ای بهره برده¬اند. همانند القابی چون روستایی یا ولایتی، اصطلاح بازاری نیز از جمله عناوینی است که ایده¬ها و کلیشه¬هایی را در اذهان ایجاد می¬کند چندان که می¬تواند شامل تصویری بکر و یا مذموم باشد. به زعم برخی افراد، بازار و اهالی آن، دنباله¬رو یک زندگی اخلاقی و پاک هستند. در حالی که برخی دیگر بازار را به صورت سنگر سنت¬گرایی کورکورانه توصیف می¬کنند. به علاوه در سفرنامه¬ها و منابع غربی هاله¬ای نامتعارف و غیرمعمول، حتی همین وجهِ سنت¬گرایی بازار را در برگرفته است.


در بهار سال ۱۳۱۸، ورزشگاه تازه تأسیس امجدیۀ تهران به عنوان محل برگزاری مراسم عمومی جشن ازدواج محمد رضا پهلوی، ولیعهد ایران با فوزیه، شاهزاده خانم مصری، انتخاب شد. هزاران تماشاچی که اکثر آنها را مردان و زنان ملبس به لباس های «فرنگی¬مآب» تشکیل می دادند ، شاهد صحنه های تماشایی و کوتاهی از ورزش های «جدید» و «باستانی» مختلف نظیر فوتبال، آکروبات و تمرینات زورخانه ای بودند . محمد رضا با پوشیدن یونیفرم پیشاهنگی خود در نقش رهبر پرِشور این مردان و زنان ورزشکار ظاهر شد و به نوعی شخصا بازتابی بود از امید و آرزوی داشتن ملتی سلامت و کارآمد. ورزشکارانی که در میدان حضور داشتند به مهمانان مصری خود ثابت کردند که نه فقط داماد پادشاه مصر، بلکه بسیاری از هموطنان وی نیز سرشار از روحیۀ ورزشی جدید هستند و زندگی سلامتی دارند.

هويت‌هاي زور خانة ايراني

| No Comments | No TrackBacks


در مورد زورخانه يا محل ورزش سنتي ابهام عمده اي وجود دارد. اين مكان در عين حال كه به عنوان جايگاهي براي سلحشوري، جوانمردي و ساير ارزش‌هاي سنتي نظير سخاوتمندي، شكيبايي و زورآزماییِ جوانمردانه شناخته مي‌شود اما به عنوان مأوايي براي متمردان از قانون نيز شهره گشته است؛ مرداني كه زور بازوي خود را در اختيار فردي قرار مي‌دهند كه پول بيشتري به آنها بپردازد. دراين مقاله سعي كرده‌ام اين ابهام و دوگانگي را بررسي كرده و ريشه‌هاي آن را در تاريخچة اجتماعي اين نهاد دنبال کنم. براي اين كار بايد ابتدا به طور خلاصه به جايگاه و وضعيت فعلي ورزش‌هاي سنتي نگاهي داشته باشم، سپس سعی خواهم کرد تناقض نامبردهِ را تشريح كنم و در نهايت با مشخص كردن هويت‌هاي سه دستة اجتماعي مختلفي كه به زورخانه رفت و آمد می¬کنند، توضیحی برای آن بیابم.

ورزش و جامعه مدنی در ایران

| No Comments | No TrackBacks


تعامل عواملی چند، از آن جمله اینکه ورزش از طریق مجموعه¬ای از قوانین نوشته شده و در ارتباط با بوروکراتیزه کردن سازمان آن حاصل می¬شود و نیز اینکه ورزش به شدت به رسانه¬های جمعی و ارتباطی وابسته است، ویژگی شاخص ورزش را می¬سازد: اینکه ورزش فعالیتی است برای تماشاگران.

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the 42 category.

43 is the previous category.

41 is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.