Recently in باب Category

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

همه شواهد حکایت از آن دارند که کشور ما روزهای خطیری را می‌گذراند. نه فقط به این دلیل که در چند صد کیلومتری مرزهای کشور یکی از کثیف‌ترین جنگ‌های تاریخ قرن‌هاي اخیر در جریان است، نه فقط به این دلیل که خاورمیانه‌ی ما دچار بحران‌هایی لاینحل و جنگ‌هایی بی‌پایان شده است، بلکه به این دلیل که نظم نوین جهانی هم که کمتر از سه دهه از عمر آن می‌گذرد، جز بی‌نظمیِ حیرت‌انگیز چیزی به بار نیاورده است.

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

امسال يكصدمين سال شروعِ جنگ جهاني اول است و به اين مناسبت در سطح جهاني و به ويژه در سطح كشورهايي كه سرنوشت آنها به نحوي تحت‌الشعاع تحولاتِ آن جنگ بزرگ قرار گرفت، اين تقارن به نحوي موضوع يادآوري قرار دارد. اما يادآوري جنگ جهاني اول و مخصوصاً نظامِ جهاني‌اي كه به ارث گذارد، از مدت زماني پيشتر از اين ياد و يادبود با زير سئوال رفتن ميراث اصلي جنگ به نحوي عملي و روز به روز موضوع گفت‌وگو بوده است.

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

نخستين قانون بلدية تهران در يازدهم خرداد ماه 1286، در اولين دورة مجلس شوراي ملي، تصويب شد. جنبش مشروطهخواهي که سوداي دگرگوني در سازوکارهاي حکمراني و بازآرايي منطق حکومتکردن را در سر داشت خودِ شهر را هم به موضوعي بدل کرد که اموراتش بايد به واسطة رويههاي تعريفشدهاي رتقوفتق و به اتکاي نهادهاي مشخصي مديريت شود. اين امر معنايي کمتر از آن نداشت که اساساً هيچيک از شئون شهر و زندگي شهري نميبايست به حال خود رها شود.

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

به همان دلیل که گفته شده تاریخ را فاتحان می‌نویسند می‌شود گفت فیلم‌ها را نیز فاتحان می‌سازند. به غیر از این، حداقل یک وجه مشترک دیگر بین سینما و تاریخ در کشور ما وجود دارد: تاریخ‌نگار و پژوهشگر سینما٬ باید شبیه قطاری باشد که خودش برای خودش ریل گذاری می‌کند. چراکه راه دسترسی و پیدا کردنِ اسناد و مدارک همچنان دشوار است و معضلات و مشکلات مربوط به تحقیق و پژوهش پایانی ندارد.

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

ملت‌هایی که در تلاش برای تدوین قانونی اساسی برای کشور خویش برآمده‌اند از این قوانین انتظارات متعدد و گاه متضادی داشته‌اند. انتظار داشته‌اند که قانون اساسی معرف نظمی باشد در گسست کامل با نظم پیشین، نظمی جدید که گمان می‌رود اساس آن را متنی حقوقی می‌تواند بازتاب دهد. از قوانین اساسی انتظار می‌رود که نه فقط تمامی روابط قدرت را در جامعه تنظیم کنند، بلکه و مهم‌تر از آن، حد و حدود حقّ حکومت بر مردم و حقّ مردم را بر حکومت نیز تعیین کنند. از قوانین اساسی انتظار می‌رود که فانوس‌های راهنمایی باشند در اختیار قانون‌گذاران تا با استناد و با تکیه به آنها، آزادی و نظم و امنیت را در جوامع تضمین کنند. به دلیل این انتظارات فوق‏العاده که گاه حتی حدود و ثغور آنها برای مؤسسان نظم جدید نیز روشن نیست، قوانین اساسی اغلب در جایگاهی شِبه مقدس قرار می‌گیرند و منطق تدوین‌و همچنین شرایطی که به لزوم تدوین‌شان انجامیده است، آنها را به متونی غیرقابل تغییر تبدیل می‌کند.

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the باب category.

روزنامه is the previous category.

ویژه is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.